ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen alışveriş sitemizi kullanmadan ve üye olmadan önce ‘İş bu sözleşmeyi’ dikkatlice okuyunuz. Sitemizden alışveriş yapanlar ve üyelik işlemlerinde bulunanlar sözleşme şartlarını kabul etmiş varsayılır.

1. TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi, Tezemir Gıda ve Kafe işletmeciliği İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’ne ait www.kahvekseni.com.tr (Kısaca “site” olarak anılacaktır) ile www.kahvekseni.com sitesine üye olurken “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Verilen onay ile kullanıcı üyelik sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Firma’nın sahip olduğu internet sitesi www.kahvekseni.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunmasıdır.

2.2.  www.kahvekseni.com.tr internet sitesi, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Site üzerinden verilecek hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından kahvekseni adına ayıpsız olarak teslimidir.

2.3. Kahvekseni üzerinden sunulacak hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlaması ve satışa sunması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

2.4. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların kahvekseni tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Kahvekseni bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitenin ilgili bölümünde yayınlayacaktır.

3. SORUMLULUKLAR

 3.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

3.2. Firma, kullanıcı üyenin sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Teknik arızalar bu maddenin dışındadır.

3.3. Üye, sitenin kullanımında iyi niyet karinesinden ayrılmayacağını, tersine mühendislik yapmayacağını, bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.4. Üye, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

3.5. Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

3.6. Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, satıcının kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple satıcıdan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1.İşbu site de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. 

4.2.Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, Üye, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

5. KİŞİSEL VERİLER

5.1. Firma, Üyelerin kişisel verilerini, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işleyeceğini kabul ve taahhüt eder. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Firma, kişisel verilerin kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.  Kişisel verilerin işlenmesi, muhafazası ve korunmasına ilişkin sitede yer alan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

5.2. Üye, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.

6.KAYIT VE GÜVENLİK

6.1. Üye; doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. 

6.2. Üyelik iptali; Üye Ahlak dışı mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa, sahtekarlık girişiminde bulunduysa, sisteme veya kahvekseni ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. 

6.3. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

7. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi veya telefon numarası vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin / telefon numarasının geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Silivri Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.